BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Søknad autorisasjon Gassinnstallatør

Søknad, regelverk mm autorisasjon Gassinnstallatør

Bli en foretrukken samarbeidspartner

Regelverket

Regler for Autoriserte - Gass. 
Revidert: 10.02.2012

Formål: Norboat Gassautorisasjon har som formål å bidra til at profesjonelle aktører i fritidsbåtbransjen gjennomfører sitt arbeid på en ryddig og fagmessig måte som inngir trygghet hos forbruker, og sikrer at relevante lover, forskrifter og andre bestemmelser ivaretas på en tilfredsstillende måte.

A. OMFANG AV AUTORISASJONSORDNINGEN

1. Autorisasjonsordningen omfatter følgende båter, utstyr og komponenter:
a. Båter som er omfattet av fritidsbåtforskriften 1)
b. Båter som er omfattet av forskrift om gassfyrte anlegg 2)
c. Anerkjent utstyr og komponenter 3)

2. Autorisert kan stå ansvarlig for følgende arbeid om bord i båter:
a. Nyinstallering av gassfyrte anlegg,
b. Ombygging og reparasjon av gassfyrte anlegg, og
c. Ettersyn og prøving av gassfyrte anlegg

3. Autorisert kan i egenskap av sin autorisasjon ikke påta seg ansvar for annet enn hva som fremkommer ovenfor.

4. Autorisert kan i egenskap av sin autorisasjon ikke påta seg ansvar for bygging, ombygging, endringer, reparasjon eller vedlikehold av utstyr og enkeltkomponenter tilknyttet  gassinstallasjonen, annet enn hva som fremkommer av brukerdokumentasjonen supplert av ansvarlig firma, og som hvem som helst kan foreta.

B. ANDRE BESTEMMELSER

5. Autorisasjon innvilges kun bedrifter.

6. Autorisasjon innvilges med en tidsbegrenset varighet spesifisert av NORBOAT, men med adgang til ytterligere forlengelse.

7. Autorisert skal ha installatør fast tilsatt i bedriften.

8. Installatør(er) skal oppfylle de til enhver tid gjeldende kompetansekrav fastsatt av NORBOAT, herunder ha gjennomført og bestått kurs om gassinstallasjoner i regi av NORBOAT.

9. Autorisert skal legge til rette for at installatører er kjent med, forstår, og følger, de til enhver tid gjeldende bestemmelsene for autorisasjonsordningen.

10. Autorisert skal stille til rådighet hensiktsmessige lokaliteter og fasiliteter, herunder nødvendig utstyr, verktøy, verneutstyr, manualer mv.

11. Autorisert skal innen den 1. oktober hvert år sende inn årlig rapportering i henhold til retningslinjer for Gass autoriserte. Manglende årsrapportering vil resultere i bortfall av autorisasjon for den enkelte bedrift.

12. Oppsigelse av autorisasjon må skje før den 1. oktober i året innen bedriften ønsker å fratre ordningen.

1) Forskrift av 20.12.2004 nr. 1820 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy m.v.
2) Forskrift av 20.10.1983 nr. 1580 om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy
3) Anerkjent utstyr og komponenter er å forstå som det utstyret som fremkommer av det styrende dokumentet
ansvarlig firma.

Søknadsskjema