BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Regjeringen sier nei til obligatorisk småbåtregister

Regjeringen sier nei til obligatorisk småbåtregister

27.06.2019

Regjeringen mener at dagens ordning med Redningsselskapets småbåtregister kombinert med frivillig registrering av fritidsbåter over 7 meter i Skipsregistrene (NOR), der det er ønske om realregistrering, er en formålstjenlig løsning.

Stortingsmelding nr 30

Registeret ble avviklet av Bondevik II - regjeringen. Redningsselskapet driver i dag et frivillig register av småbåter. Fritidsbåter mellom 7 og 15 meter kan frivillig registreres i Sjøfartsdirektoratets skipsregister, og fritidsbåter over 15 meter skal registreres i skipsregisteret.

Regjeringen mener at dagens ordning med Redningsselskapets småbåtregister kombinert med frivillig registrering av fritidsbåter over 7 meter i Skipsregistrene (NOR), der det er ønske om realregistrering, er en formålstjenlig løsning. Regjeringen har derfor ikke planer om å innføre et obligatorisk småbåtregister på nåværende tidspunkt. 

Les stortingsmelding nr 30 20182019 "Samhandling for betre sjøtryggleik" her

Norboats holdning

Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge har lenge jobbet for et obligatorisk småbåtregister for alle båter over en viss lengde/bredde, da vi mener det er flere fordeler enn ulemper ved et slikt register. Denne holdningen deles av alle aktørene i Sakkyndig Råd for Fritidsfartøy.

Les mer om Sakkyndig Råd her

Dersom et obligatorisk småbåtregister blir innført vil dette kunne bidra til følgende:

-Politi, Brannvesen og Redningsselskapet vil enkelt finne navn på forulykkede ved båtulykker

-Det vil være enkelt å finne registrert eier på forlatt/etterlatt fritidsbåt

-Motorimportørene vil enkelt få tilgang til eiere av båtmotorer, slik at de kan sende ut løpende softwareoppdateringer. 

-Det blir enklere å få finansiering på mindre båter. Det selges flest båter i 4-9 meter segmentet, oftest med outboard motorer. Dersom et obligatorisk register innføres vil det være mulig å ta realpant i båten, og finansiere båten på denne måten. 

-Et obligatorisk fritidsbåtregister er likeledes hensiktsmessig og nødvendig for å finansiere en bærekraftig returordning for kasserte fritidsbåter. Gjennom en lav årlig kostnad for båteier vil registeret være selvfinansiert, og samtidig være med til å finansiere en "vrakpantordning" som står i størrelsesforhold til de faktiske kostnadene knyttet til å levere inn din kasserte fritidsbåt til gjenvinning.

Pr i dag utbetaler ordningen 1.000,- pr båt, men dette er ikke en hensiktsmessig løsning der båtene er av litt størrelse og kostnadene ved å levere inn båten i høy grad overstiger returbeløpet.

Norboat vil fortsette å argumentere for et obligatorisk register selv om regjeringen i denne runde har sagt nei.