BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Søknad autorisasjon Båttakserer

Søknad, regelverk mm autorisasjon Båttakserer

På etterspørsel fra forsikringsselskaper og andre samarbeidspartnere lanserer Norboat høsten 2019 en egen autorisasjonsdisiplin for Båttakserere.

Regelverk

REGLER OM NORBOAT-AUTORISASJON AV TAKSTMENN FRITIDSBÅT (vedtatt april 2018, rev januar 2020)

§ 1Generelle regler

1.1   NORBOAT AS - (heretter kalt NORBOAT) kan meddele NORBOAT-autorisasjon for takstmenn av fritidsbåter i Norge.

1.2  Styret i NORBOAT oppnevner en nemnd som skal meddele NORBOAT- autorisasjon, forestå kontroll med at reglene for NORBOAT-autorisasjon overholdes og gi styret i NORBOAT de nødvendige redegjørelser før beslutning om tilbakekalling av NORBOAT-autorisasjon fattes, jf. § 5.

1.3   Nemnden skal ha inntil 4 medlemmer, som skal bestå av daglig leder hos NORBOAT, en advokat og inntil to personer med lang bransjeerfaring. Den valgte advokat skal være formann i nemnden og ha dobbeltstemme ved stemmelikhet.

1.4   Den daglige forvaltning av nemnden skal forestås av et sekretariat, utpekt av daglig leder i NORBOAT.

 

§ 2. Vilkår for NORBOAT-autorisasjon

2.1  NORBOAT-autorisasjon meddeles privatpersoner, som etter at autorisasjon er meddelt benevnes som bevillingsinnehaver. Samtlige bevillingsinnehavere skal benytte autorisasjonen i et bestemt enkeltpersonforetak eller selskap.

2.2 Søkeren må oppfylle følgende vilkår for å bli bevillingsinnehaver:

a.   Ha fast bopel i Norge.

b.  Ha en hederlig vandel.

c.  Være økonomisk vederheftig.

d.  Ha minst fem års praksis fra bransjen i Norge, ha tilfredstillende teknisk kompetanse dokumentert med referanser, ha grunnleggende relevant teoretisk kompetanse, samt seneste to år ha utarbeidet skriftlige skadetakstrapporter og tilstandsrapporter i et rimelig omfang.

e.  Være den i et enkeltpersonforetak eller selskap som  skal benytte autorisasjonen.

f.   Ikke være umyndiggjort.

g.  Ikke være undergitt konkurskarantene.

 

Videre må det enkeltpersonforetak eller selskap som skal benytte autorisasjonen navngis og oppfylle følgende vilkår for at søkeren skal kunne bli bevillingsinnehaver:

h.  Være regisert i Foretaksregisteret.

i.   Være økonomisk vederheftig.

j.   Være medlem i NORBOAT (en eller flere av eierforeningene).

k.  Ha innbetalt søknadsavgift til nemnden, som er fastsatt av styret i NORBOAT.

l.   Dersom det selskap som skal benytte autorisasjonen er et aksjeselskap skal minst kr. 30.000 av selskapets aksjekapital være i behold.

m.  Ha forsikring for formuesansvar.

 

Nemnden kan kreve den dokumentasjon den finner nødvendig for å ta stilling til om ovennevnte vilkår er oppfylt.

2.3  Søknad om NORBOAT-autorisasjon og dokumentasjon for at vilkårene for autorisasjon er tilstede skal fremsettes skriftlig for nemnden av søkeren og skal tiltres av det enkeltpersonforetak eller selskap som skal benytte autorisasjonen.

2.4  Nemndens beslutning om å meddele eller ikke meddele NORBOAT-autorisasjon kan påklages til styret i NORBOAT for endelig avgjørelse. Hverken nemnden eller styret plikter å grunngi beslutning om å meddele eller ikke meddele NORBOAT- autorisasjon.

 

§ 3.  Regler for NORBOAT-autoriserte takstmenn

3.1  Bevillingsinnehaver og det enkeltpersonforetak eller selskap som skal benytte autorisasjonen (heretter kalt NORBOAT-autorisert) skal utføre sine oppdrag i samsvar med god takseringsskikk, herunder skal NORBOAT-autorisert bl.a.:

3.1.1  Opptre med integritet, uavhengighet og objektivitet.

3.1.2  Kun påta seg oppdrag som vedkommende har kompetanse til å utføre.

3.1.3  Ikke opptre på en måte som kan svekke tilliten til takseringsyrket.

3.1.4  Ikke ha egeninteresse i utfallet av oppdrag.

 

3.2  NORBOAT-autorisert og det enkeltperson/selskap som skal benytte autorisasjonen, må fortløpende oppfylle de vilkår som er stilt i § 2.2 a. – m.

3.3  NORBOAT-autorisert skal utføre og fullføre de oppdrag vedkommende påtar seg. Oppdraget skal utføres innen den tid som er forutsatt eller nærmere avtalt.

Fastsatt honorar skal ikke være urimelig. Honoraret bør stå i rimelig forhold til oppdragets art, tidsforbruk, faglige kvalifikasjoner, risiko og ansvar. Honoraret skal fastsettes uavhengig av takstresultatet. Med faktura skal følge fakturagrunnlag.

3.4  NORBOAT-autorisert plikter å føre journal over mottatte og utførte oppdrag,

3.5  NORBOAT-autorisert kan ikke benytte annen autorisasjon eller selv være autorisert som takstmanngjennom annen forening eller lignende, uten etter samtykke fra autorisasjonsnemnden.

3.6  Søknadsavgiften fastsettes av autorisasjonsnemnden og skal innbetales før søknaden blir behandlet..

3.7  NORBOAT-autorisert plikter å delta i NORBOAT teknisk forum for takstmenn og møte på samlinger når det kalles inn til dette. NORBOAT-autorisert forplikter seg til å følge NORBOATs program for kompetanseutvikling og oppfølging, i den grad slikt måtte være fastsatt

3.8  En eller flere NORBOAT-autoriserte kan foreta felles markedsføring, herunder såkalt gruppeannonsering, av deres NORBOAT-autorisasjon. Dersom autorisasjonen bortfaller eller blir tilbakekalt for ett eller flere av de som foretar felles markedsføring, plikter de øvrige NORBOAT-autoriserte å la markedsføringen om deres NORBOAT-autorisasjon omgående opphøre.

Markedsføring  skal være korrekt og saklig.

3.9  Når nemnden finner grunn til det plikter NORBOAT-autorisert å avgi muntlige og/eller skriftlige forklaringer om utføring av oppdrag og/eller egne forhold som er av betydning for utførelsen av oppdrag som takstmann, herunder også gi nemnden innsynsrett i tilhørende dokumenter.

3.10  NORBOAT-autorisert plikter å bevare fullstendig taushet om opplysninger de får kjennskap til ved utføring av sine oppdrag.  Det samme  gjelder medarbeidere hos NORBOAT-autorisert.

Utarbeidet rapport ved oppdrag er oppdragsgivers eiendom og overleveres andre kun dersom samtykke foreligger fra oppdragsgiver eller er pålagt ved lov.

3.11  Oppsigelse av autorisasjon må skje før den 1. oktober i året innen NORBOAT-autorisert ønsker å fratre ordningen.

 

§ 4.  Bortfall av NORBOAT-autorisasjon

4.1  NORBOAT-autorisasjonen bortfaller med umiddelbar virkning dersom:

a.  Bevillingsinnehaver eller det enkeltpersonforetakforetak eller selskap som benytter autorisasjonen tas under konkursbehandling eller offentlig gjeldsforhandling etter konkurslovens bestemmelser.

b.  Bevillingsinnehaver blir umyndiggjort.

c.  Bevillingshaver opphører å ha fast bopel i Norge.

d.  Det enkeltpersonforetak eller selskap hvor bevillingen benyttes ikke lenger er medlem av NORBOAT.

4.2  Dersom bevillingshaver ikke lenger oppfyller § 2.2 e. bortfaller autorisasjonen, men det enkeltpersonforetak eller selskap som benytter autoriasjonen beholder denne i 6 måneder.

4.3  Ved bortfall av NORBOAT-autorisasjon plikter NORBOAT-autorisert omgående å la markedsføring av og annen bruk av autorisasjonen opphøre.  Tilsvarende gjelder for såkalt gruppeannonsering.

 

§ 5.  Tilbakekalling av NORBOAT-autorisasjon

5.1  NORBOAT-autorisasjon kan for en bestemt eller ubestemt tid tilbakekalles av styret i NORBOAT dersom ett eller flere av de vilkår som stilles i § 2 eller § 3 ikke oppfylles.

5.2  Før beslutning om tilbakekalling fattes skal styret i NORBOAT innhente  en nærmere redegjørelse fra nemnden, etter at bevillingshaver er gitt rimelig frist til å uttale seg.

5.3  Beslutning om tilbakekalling er betinget av 3/4 flertall i styret i NORBOAT.

 

§ 6.  Endring av reglene

6.1  Endring av reglene om NORBOAT-autorisasjon av takstmenn kan foretas med 3/4 flertall av samtlige medlemmer av styret i NORBOAT.

 

Utover disse bestemmelser gjelder det generelle autorisasjonsregelverket som du finner i link under.

Søknadsskjema

Norboat autorisasjon for Båttakserere kan kun tildeles frittstående/uavhengige takstmenn.

Vennligst fyll ut feltene under og send inn skjemaet for å søke om Norboat autorisasjon som Båttakserer. Felter med rød stjerne er påkrevd utfylt for å kunne sende inn søknaden. 

Autorisasjonen krever medlemskap i en av Norboats eierforeninger, vanligvis i NBF. Som Båttakserer betaler du årlig følgende avgifter:

  • Serviceavgift til Norboat kr 998,-
  • Medlemskap i NBF kr 100,-
  • Autorisasjonsgebyr kr 3.000,-
  • Totalt kr 4.098,- pr år

Avgiftene gir deg fulle rettigheter som medlem i Norboat og du får tilgang til alle Norboats medlemsfordeler, samt felles markedsføring av Norboat autoriserte bedrifter.


 

Har du spørsmål om autorisasjonsordningen for Båttakserere, eller for andre henvendelser til Norboat administrasjonen, trykk her