BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Høyhastighetskompetanse for fører av fritidsbåt

Høyhastighetskompetanse for fører av fritidsbåt

21.08.2020

Utredning av krav til høyhastighetskompetanse for fører av fritidsbåt er utarbeidet av en intern prosjektgruppe i Sjøfartsdirektoratet.

Utredning

Utredningen kommer som følge av Meld. St. 30 (2018–2019) Samhandling for betre sjøtryggleik, samt Innst. 203 S (2019–2020), hvor Stortinget ber regjeringen vurdere om det bør innføres eget teoretisk og praktisk kurs for førere av fritidsbåter som kan oppnå større fart enn 50 knop.


Utredningens formål er å benyttes som beslutningsstøtte i denne vurderingen. I utredningen forsøker Sjøfartsdirektoratet å gi et helhetlig bilde av både positive og negative sider ved innføring av skjerpede krav førere av de raskeste fritidsbåtene.


Som et ledd i utredningen har Sjøfartsdirektoratet innhentet kunnskap og innspill fra eksterne aktører. Noen av aktørene har gitt beskjed om at innspillene kan bli utdypet ved en eventuell offentlig høring. Direktoratet ønsker å rette en stor takk til alle som har tatt imot besøk, deltatt i workshop eller på andre måter bidratt til denne utredningen.

Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning:


Ole-Andreas Stræte (prosjektleder), Fagansvarlig for personlig sertifisering og opplæring, seksjon for fritidsfartøy


Erik Axelsson Hveding Sivilingeniør innen marinteknikk, underavdeling for passasjerskip


Jack-Arild Andersen Navigatør og fagleder for sertifisering, underavdeling for sjøfolk


Odd Konrad Dale Maskinsjef, tidligere avdelingsleder for maritime studier og arbeider med sertifikater og utdanning,
underavdeling for sjøfolk


Petter A. Søreng (prosjekteier) Seksjonssjef, seksjon for fritidsfartøy


Andre bidragsytere:
Safetec ved Leif Inge K. Sørskår og Sturle Danielsen Tvedt, og Menon Economics har bistått
prosjektgruppen med å utarbeide utredningen.