BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Miljøvennlige spyleplasser og sedimentoppsamling

Miljøvennlige spyleplasser og sedimentoppsamling

Norboat, -Båtbransjeforbundet i Norge legger til rette for at medlemsbedriftene i båtbransjen skal ha en tydelig miljøprofil med en bærekraftig drift av sine spyleplasser.

Helhetlig løsning

En av Norboats oppgaver er å bidra til at våre medlemsbedrifter har en tydelig miljøprofil, og at de etterlever gjeldende lover og regler. Vi ønsker å gjøre det enkelt for bedriftene i bransjen å tilpasse driften til en miljøvennlig og bærekraftig modell. 

Gjennom samarbeid med Norenvi og Norsk Gjenvinning presenterer vi her en komplett løsning for norske marinaer og andre spyleplasser. 

Rensekonseptet inneholder veiledning ved etablering av spyleplass og renseanlegg, salg av nødvendige komponenter, kontroll og service av renseanlegget samt håndtering av farlig avfall. Trykk på linken eller bildet under for å lese mer. 

Ta et bevisst valg

I følge forurensningsloven er det forbudt å forurense. Enkelte av Norboats medlemsbedrifter har allerede fått besøk av Fylkeskommunen med pålegg om å innføre tiltak for å begrense utslipp til grunn og til sjø. 

Dersom bedriften ikke følger gjeldende lover, regler og pålegg kan Fylkeskommunen i ytterste konsekvens pålegge mudring av hele havnebassenget for å fjerne sedimentavleiringer på havbunnen. Dette er meget kostbart, og Norboat anbefaler derfor at samtlige bedrifter som har spyleplass for båter investerer i miljøtiltak for å begrense avrenning til sjø og grunn. Det finnes både mobile/midlertidige installasjoner og permanente løsninger. Dersom bedriftene investerer i miljøtiltak som begrenser forurensningen på gode og hensiktsmessige måter står de sterkere når Fylkeskommunen kommer på besøk.