BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Verdens første LCA studie for det grønne skiftet i båtbransjen

Verdens første LCA studie for det grønne skiftet i båtbransjen

06.12.2023

International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) har nå lansert verdens første livssyklus analyse for hvordan redusere klimagassutslippene fra ffritidsbåter.

Utslipssreduksjon

"Pathways to Propulsion Decarbonisation for the Recreational Marine Industry" er den fulle tittelen på den nylig utgitte Livssyklusanalysen. ICOMIA bestilte denne analyserapporten, som er den  første i sitt slag for fritidsbåtbransjen. Det annerkjente ingeniørkonsulent firmaet Ricardo som har gjennomført studien, for å undersøke hvordan den globale fritidsbåtbransjen kan jobbe videre med å redusere klimagassutslipp. 

Rapporten viser tydelig at mangfoldet i utvalget av fritidsbåter medfører at man må se på mange ulike fremdriftsteknologiløsninger for å oppnå utslippsreduksjon og en mer miljømessig bærekraftig bransje. 

"Pathways to Propulsion Decarbonisation for the Recreational Marine Industry" konkluderer med at ulike varianter over biodrivstoff benyttet i forbrenningsmotorer er den løsningen som gir den soleklart raskeste og mest effektive utslippsreduksjonen for de aller fleste fritidsbåter pr i dag. 

Elektrisk fremdrift, hydrogen og ulike hybridløsninger har en lovende fremtid for enkelte båttyper, og fritidsbåtbransjen både i Norge og internasjonalt vil fortsette å utvikle og utforske nye spennende teknologiske løsninger for å flytte grensene for hva som er mulig å gjennomføre.

Thomas Nicolai Bjønness er medlemsansvarlig i Norboat,  båtbransjeforbundet i Norge, og håndterer bransjens tekniske- og miljørelaterte saker. Han er meget positiv til at det nå forskes på dette feltet:

-"Fritidsbåter estimeres å stå for et årlig utslipp tilsvarende 283.000 tonn CO2-ekvivalenter (Miljødirektoratet, 2022) Dette representerer kun 0,6 % av Norges samlede utslipp. Moderne båtmotorer er vesentlig mer miljøvenlige enn eldre modeller. Samtidig er fritidsbåtbransjen opptatt av å bidra til ytterligere reduksjon av klimagassutslipp. Denne viktige nye forskningsrapporten baner vei for Norboat, som sammen med ICOMIAs øvrige medlemmer vil informere politikere, myndigheter og fritidsbåtbransjens interessenter om teknologiske løsninger og hvilken politikk som er nødvendig for å fortsette utslippsreduksjonen", sier Bjønness

Selv om fritidsbåtflåten kun står for om lag en halv prosent av landets utslipp er den Norske båtbransjen svært fokusert på å gjøre sitt for å bevare økosystemene i både hav og innsjøer. Bjønness i Norboat er klar på at det må legges ned et grundig arbeid og at ting må gjøres i riktig rekkefølge, for å oppnå ønsket effekt:
- "Vi er klare på at biodrivstoff og tilgangen på dette vil spille en sentral rolle her. Samtidig tror vi det blir viktig å fortløpende evaluere teknologien som tas i bruk, samt å følge utviklingen av ny teknologi tett. Sist men ikke minst er det helt avgjørende at vi også jobber med sikkerhetsaspektet gjennom å etablere nye, harmoniserte standarder for nye fremdriftsløsninger og utarbeider gode sikkerhetsmanualer for forbrukerne", avslutter Bjønness. 

Rapporten (352 sider) kan kjøpes direkte hos Norboat. Kortfattet oppsummering (12 sider) kan lastes ned gratis ved å trykke på bildet under. 

Hva er ICOMIA

ICOMIA -International Council of Marine Industry Associations- er et internasjonalt samarbeidsorgan for den internasjonale fritidsbåtbransjen. ICOMIA ble til i 1966, og har siden den gang vært en møteplass der bransjeforbundene i hvert enkelt land kan samles, samarbeide og finne løsninger på felles utfordringer. 

Norboat - Båtbransjeforbundet i Norge - har i mange år vært medlem av ICOMIA. Norboat eies av båtbransjen selv, gjennom våre tre eierforeninger Norske Båtbyggeriers Landsforening, Motorimportørenes forening og Norges Båtbransjeforbund. 

Gjennom Norboats medlemskap i og samarbeid med ICOMIA får våre medlemmer tilgang til statistikk, standardiseringsarbeid, og erfaringsutveksling mellom medlemslandene/bransjeforbundene. 

Norboats medlemmer får derved også muligheten til å kjøpe enkeltlisens til den nye Ricardo rapporten til en meget redusert pris. På bildet under ser du de ulike teknologiske løsningene som er vurdert i analysen, samt de 9 ulike fartøytypene som er benyttet i analysearbeidet. Trykk på bildet for å åpne den kortfattede oppsummeringen gratis.