BÅTBRANSJEFORBUNDET I NORGE

Regjeringen innfører krav om høyhastighetsbevis

Regjeringen innfører krav om høyhastighetsbevis

09.09.2021

Det nye kompetansebeviset vil ha både en praktisk og en teoretisk del

Nullvisjonen

Regjeringens visjon er at ingen skal omkomme i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Det skal være trygt å ferdes på sjøen for alle. 

Våren 2021 ble et forslag til nytt regelverk sendt på høring. Det nye regelverket innebar forslag om innføring av kompetansebevis for førere av fritidsbåter som kan oppnå hastigheter høyere enn 50 knop. Det ble videre foreslått en minste alder på 18 år for å kunne føre slike båter, samt at opplæringen som leder til kompetansebeviset skulle ha en teoretisk del felles og en praktisk del rettet mot typen fritidsbåt båtføreren ønsker kompetansebevis for. Her skilles det mellom vannscooter og andre hurtiggående fritidsbåter. 

Norboat og bransjen har vært delaktig i høringen. Selv om vi ikke ønsker innføring av regelverk som legger ytterligere restriksjoner på båtfolket og kan virke salgshemmende for bransjen, er vi positive til det nye regelverket. Å føre fritidsbåt i hastigheter på over 50 knop krever en helt annen erfaring og kompetanse, -alt skjer veldig fort. Du må orientere deg mye hurtigere, lese bølgene og jobbe mer aktivt med throttle for at det skal være trygt for alle ombord. Forhåpentligvis vil det nye høyhastighetsbeviset bidra med en minimumskompetanse som kan virke preventiv for fatale ulykker, sier Thomas N Bjønness, medlemsansvarlig i Norboat. 

Innføres fra 2023

Det nye regelverket er tiltenkt å tre i kraft fra 2023, slik at det er tid nok til å sikre tilstrekkelig dekning av kurssteder og instruktører. Det er også hensiktsmessig at båtførere har tid til å tilpasse seg det nye regelverket. 

Slik regelverket er lagt frem i dag vil det ikke gjøres unntak for båtførere som allerede har båter med fartspotensiale over 50 knop. Dette betyr at fra og med våren 2023 må også de eksisterende hurtigbåteierne ta kompetansebeviset for å ha rett til å føre båten. 

Alle spørsmål knyttet til innfasingen av det nye regelverket, samt detaljene rundt, kan stiles til Sjøfartsdirektoratet direkte.

Les mer på https://www.sdir.no/fritidsbat/

Høringsnotatet som ledet til det nye regelverket kan leses i sin helhet her: 

https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/utgatte-horinger/horing-om-krav-til-hoyhastighetsbevis-for-forer-av-fritidsbat-og-krav-til-automatisk-nodstopp/